ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σχετικά με τα κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα, ο οργανισμός μας πληροί και τις οκτώ πρώτες προϋποθέσεις όπως παρουσιάζονται στις οδηγίες καθώς βεβαίως και της ύπαρξης πολυετούς στρατηγικού πλάνου, αλλά δεν πληροί τις δύο επιπλέον προϋποθέσεις που αφορούν τους 48 μήνες λειτουργίας (αν και τους κλείνουμε τον Αύγουστο του 2022) και τον 3ετή μέσο όρο ετήσιου κύκλου εργασιών των 300κ Ευρώ από το 2018 μέχρι και το 2020 (παρότι δυναμικά ανερχόμενος οργανισμός, λόγω του ότι το 2018 ήταν η πρώτη μας χρονιά, ο μέσος όρος αυτών των ετών είναι χαμηλότερος. Ωστόσο από το 2021 ο κύκλος εργασιών είναι πλέον στο ύψος των 300κ). Παρότι το κείμενο της πρόσκλησης είναι σαφές και οι προϋποθέσεις ξεκάθαρες, ήθελα να επικοινωνήσω μαζί σας για να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια ευελιξία ως προς αυτά τα δύο τελευταία κριτήρια και αν θεωρείτε ότι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε υποβολή αίτησης πάραυτα.

Οι υποψήφιοι φορείς υλοποίησης θα πρέπει να πληρούν όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας για να λάβουν τη χρηματοδότηση. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο έγγραφο «Οδηγίες προς υποψηφίους», σελ. 7.