ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Σχετικά με τα υποστηρικτικά έγγραφα τα οποία αναφέρετε στις οδηγίες ότι πρέπει να επισυνάπτονται για κάθε εταίρο (Σελ, 42), χρειάζεστε πιστή μετάφραση των κειμένων που αφορούν στα υποστηρικτικά έγγραφα ή απλά μία συνοπτική μετάφραση σε τι αναφέρεται το έγγραφο (για εταίρους εκτός Ελλάδας); Επίσης η μετάφραση μπορεί να είναι πρόχειρη (unofficial translation certified by the legal representative) ή πρέπει να είναι επίσημη από πιστοποιημένο μεταφραστή?

Η μετάφραση πρέπει να είναι ακριβής και να γίνει από κάποιον μεταφραστή χωρίς να απαιτείται επικύρωση αυτής.