ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Σχετικά με τη συμπλήρωση της ενότητας για τις «κύριες πηγές χρηματοδότησης των τελευταίων δύο (2) ετών» (2.5 για φορείς υλοποίησης & 3.6 για εταίρους): Προτείνετε τη συγκεντρωτική παρουσίαση των πηγών χρηματοδότησης ανά έτος; Για παράδειγμα «2017 Ιδρύματα ( Ίδρυμα Α, Ίδρυμα Β) συνολικό ποσό 100.000 Ευρώ». Ή προτιμάτε να γίνει ξεχωριστή καταγραφή κάθε χρηματοδότησης ανά πηγή, δηλαδή «2017 Ίδρυμα Α 80.000 Ευρώ», «2017 Ίδρυμα Β 20.000 Ευρώ»; Στη δεύτερη περίπτωση θα υπάρχει ένας βαθμός αλληλοεπικάλυψης με τις ενότητες που ακολουθούν για την «Εμπειρία στην υλοποίηση έργων» (2.5 για φορείς υλοποίησης & 3.9 για εταίρους)

Αυτό που ζητείται στην συγκεκριμένη ενότητα είναι να καταγράψετε τις πηγές χρηματοδότησης του φορέα ανά κατηγορία δωρητή/χρηματοδότησης και ανά έτος (π.χ. 2017 – Ιδρύματα, 2017 – ΕΕ ; 2018 – Ιδρύματα, 2018 – ΕΕ, κ.ο.κ.), καθώς την χρηματοδότηση ανά έργο (και ανά συγκεκριμένο δωρητή) ζητείται πράγματι σε επόμενη ενότητα της αίτησης.