ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Σχετικά με την πρόσληψη ατόμων για την υλοποίηση και εφαρμογή του προγράμματος υπάρχει κάποιος περιορισμός αν το άτομο είναι μέλος του Συλλόγου (ΑμεΑ);

Τα μέλη Δ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν στην υλοποίηση επιχορηγούμενου έργου με έμμισθη εργασία, αν δεν αποκλείεται η έμμισθη εργασία τους από το Καταστατικό της Οργάνωσης και η έμμισθη εργασία τους είναι δικαιολογημένα απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου, ιδίως δε αν προ της υποβολής της αίτησης παρείχαν αμειβόμενη εργασία.