ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σχετικά με τις δαπάνες ταξιδιών, διαμονής και ημερησίων αποζημιώσεων οι οδηγίες αναφέρουν ότι «Οι δαπάνες ταξιδιών και διαμονής και οι ημερήσιες αποζημιώσεις που καλύπτουν μετακινήσεις εντός του νομού, της περιφέρειας ή της αντίστοιχης διοικητικής διαίρεσης, όπου υλοποιείται το έργο, δεν είναι επιλέξιμες». Η συγκεκριμένη οδηγία ισχύει και την περίπτωση μετακινήσεων και διαμονής εντός του νομού Κυκλάδων; Εφόσον το δίκτυό μας περιλαμβάνει οργανισμούς με έδρα σε διαφορετικά νησιά των Κυκλάδων και χρειαστεί στο πλαίσιο των δράσεων να καλυφθούν σχετικά έξοδα (ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ξενοδοχείο, διατροφή), το πρόγραμμα, δεν τα καλύπτει;

Οι δαπάνες μετακινήσεων μεταξύ νήσων είναι επιλέξιμες, καθώς τα ταξίδια αυτά αφορούν διαφορετικές διοικητικές διαιρέσεις. Οι όροι και τα ποσά των μετακινήσεων αναγράφονται στον οδηγό χρηματοοικονομικής διαχείρισης εδώ.