ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Σχετικά με το 10% της ιδίας συμμετοχή/συνεισφοράς. Πέρα από το 5% που θα είναι συνεισφορά σε είδος/εθελοντές, το άλλο 5% θα είναι σε χρήμα από άλλους πόρους της οργάνωσης. Θα πρέπει να υπάρχουν παραστατικά που να το δικαιολογούν το σύνολο αυτού του ποσού ή μπορεί να είναι κάποια δωρεά εξωτερική σε είδος. Για παράδειγμα αν προϋπολογίσουμε κόστος διαμονής 1000 ευρώ για εθελοντές, και τελικά κάποιος φορέας κάνει δωρεά τη διαμονή (όχι σε χρήμα αλλά τη διαμονή, πχ με την παραχώρηση ενός δημόσιου κτιρίου) υπολογίζεται ως ιδία συμμετοχή;

Σύμφωνα με τις Οδηγίες, ο κάθε οργανισμός για μεσαία και μεγάλα έργα θα πρέπει να συμβάλει με 10% στο έργο είτε 5 % εθελοντική εργασία & 5 % σε χρήμα είτε 10 % μόνο σε χρήμα. Άρα δεν υπάρχει κανείς άλλος τρόπος συνεισφοράς του εκάστοτε οργανισμού εκτός της εθελοντικής εργασίας και της συνεισφοράς σε χρήμα.

Ως προς την τεκμηρίωση της χρηματικής συνεισφοράς αυτή γίνεται από το σύνολο των παραστατικών του όλου έργου. Π.Χ. σε έργο με συνολικό προϋπολογισμό 100.000 € η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε 90.000 € και η ιδία συμμετοχή του φορέα υλοποίησης 10.000 € (η οποία χωρίζεται σε 5.000 € εθελοντική εργασία & 5.000 € σε χρήμα). Ο φορέας πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά παραστατικά και δικαιολογητικά μισθοδοσίας συνολικού ύψους 95.000 € ώστε να λάβει 90.000 € επιχορήγηση από το Πρόγραμμα. Άρα με αυτό το τρόπο τεκμηριώνεται και η δική του συνεισφορά κατά 5.000 € σε ολόκληρο το έργο.