ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σχετικά με το πλάνο επικοινωνίας: πρέπει να συμπεριληφθεί ως παράρτημα της αίτησης; Αν ναι, υπάρχει κάποια φόρμα;

Παρακαλούμε ανατρέξτε στο σχετικό παράρτημα που υπάρχει στο έντυπο της αίτησης το οποίο αποτελεί και αναπόσπαστο τμήμα αυτής.