ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Σχετικά με τον Κατάλογο Ελέγχου των Απαιτούμενων Εγγράφων, στην ενότητα “Υποστηρικτικά έγγραφα του υποψήφιου φορέα υλοποίησης” και συγκεκριμένα: “9.Πρακτικά Εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου”, οφείλουμε να προσκομίσουμε το πρακτικό συγκρότησης σε σώμα και το πρακτικό νομίμων εκπροσώπων ή απαιτείται κάτι περαιτέρω;

Αναφορικά με τα πρακτικά εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου, οφείλετε να προσκομίσετε το πρακτικό συγκρότησης του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. Αν υπάρχει άλλο διοικητικό όργανο (διοικούσα επιτροπή, διαχειριστής), προσκομίζετε το πρακτικό εκλογής ή το καταστατικό που φαίνεται το όργανο αυτό.