ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Σε ότι αφορά τις έμμεσες δαπάνες του φορέα υλοποίησης, μπορούν να αφορούν την παραχώρηση χρήσης χώρου στη σύμβαση της οποίας θα προβλέπονται όλα τα πάγια έξοδα/ΔΕΚΟ; Δηλαδή να παραχωρήσει ο φορέας έναν από τους χώρους του ειδικά για την υλοποίηση του έργου για διάστημα 2 ετών, και οι δαπάνες που θα περιγράφονται εκεί να αντισχτοιχηθούν οι έμμεσες δαπάνες του φορέα;

Παρακαλώ ανατρέξτε στις οδηγίες σχετικά με τις έμμεσες δαπάνες.