ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Σε περίπτωση που εμείς, ο φορέας υλοποίησης ή ο (αλλοδαπός) εταίρος μας δεν έχουμε κάποιο δικαιολογητικό τι κάνουμε;

Σε περίπτωση που δεν έχετε διαθέσιμο προς υποβολή κάποιο δικαιολογητικό εσείς ή ο (αλλοδαπός) εταίρος σας, μπορείτε να καταθέσετε μια υπεύθυνη δήλωση που να εξηγεί τον λόγο για τον οποίο δεν έχετε το απαιτούμενο έγγραφο.