ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σε περίπτωση που εταίρος του έργου είναι δημόσιος φορέας (Δήμος) και στην παρούσα φάση αδυνατεί να μας προσκομίσει όλα τα έγγραφα υπογεγραμμένα, αρκεί μια βεβαίωση πρόθεσης συμμετοχής από τον Δήμαρχο για να μπορούμε να συνεχίσουμε; ή πρέπει να αποκλειστεί ο Δήμος ως εταίρος.

Θα πρέπει ο εταίρος να προσκομίσει μία υπεύθυνη δήλωση με αιτιολόγηση για τα δικαιολογητικά που δεν μπορεί να προσκομίσει. Εάν όμως η έλλειψη αφορά και τη σύμβαση συνεργασίας, τότε η αίτηση δεν θα πληροί τα διοικητικά κριτήρια οπότε δεν θα μπορεί να προχωρήσει στα επόμενα στάδια ήτοι το στάδιο της επιλεξιμότητας και εν τέλει το στάδιο της αξιολόγησης.