ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σε περίπτωση που στο έργο εμπλέκονται επιλεγμένοι φορείς ενός άτυπου δικτύου με σκοπό να ωφεληθεί ολόκληρο το δίκτυο μέσα από μια σειρά δράσεων, είναι απαραίτητο να εμφανιστεί και το δίκτυο ως εταίρος μέσα από την υπογραφή του συμφώνου άτυπης ομάδας ή αρκούν επιστολές υποστήριξης και από τα λοιπά μέλη του δικτύου;

Τα μέλη που απαρτίζουν υπάρχον ή υπό διαμόρφωση δίκτυο δεν είναι απαραίτητο, ούτε συνιστάται να είναι ταυτόχρονα και εταίροι του έργου. Η ύπαρξη ενός δικτύου και ο αριθμός και η ταυτότητα των μελών που το συγκροτούν μπορούν να προκύπτουν από διάφορα έγγραφα. Οι εταίροι έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες, ρόλο και συμμετοχή στην ανάπτυξη του δικτύου και αξιοποιούν μέρους του προϋπολογισμού του έργου. Για τους επιλέξιμους φορείς υλοποίησης και εταίρους παρακαλώ ανατρέξτε στις Οδηγίες προς Υποψηφίους.