ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σε περίπτωση συνεργασίας με εταίρο/ους ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται; Στις οδηγίες προς υποψηφίους αναφέρεται ότι είναι υποχρεωτικά το καταστατικό και τα οικονομικά στοιχεία (δεν απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα) ενώ στο έντυπο της αίτησης στο παράρτημα 7 ζητούνται όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και για τον φορέα υλοποίησης. Επιπλέον τι ισχύει για τις άτυπες ομάδες στο το ίδιο ερώτημα;

Τα υποστηρικτικά έγγραφα για τους εταίρους είναι τα ίδια με αυτά του φορέα υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένων και των ενημεροτήτων (ασφαλιστική & φορολογική).

Στην περίπτωση άτυπης ομάδας, απαιτείται μονάχα η προσκόμιση της δήλωσης συγκρότησης άτυπης ομάδας (το υπόδειγμα θα το βρείτε στις ανοικτές προσκλήσεις, στην ιστοσελίδα του προγράμματος) συνοδευόμενη από τα αντίγραφα των Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας (ή διαβατηρίων) των μελών που συγκροτούν αυτή την άτυπη ομάδα.