ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σε περίπτωση συνεργασίας με εταίρο-ους ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται; Στις οδηγίες προς υποψηφίους αναφέρεται ότι είναι υποχρεωτικα το καταστατικό και τα οικονομικά στοιχεία(δεν απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερώτητα) ενώ στο έντυπο της αίτησης στο παράρτημα 7 ζητούνται όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και για τον φορέα υλοποίησης. Επιπλέον τι ισχύει για τις άτυπες ομάδες;

Απαιτούνται όλα τα έγραφα και από τους εταίρους. Για τις άτυπες ομάδες, συμβουλευτείτε  την ενότητα 2.2.2. στις Οδηγίες προς Υποψηφίους.