ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση συνεργασίας με παραπάνω από ένα φορέα, θα ήθελα να ρωτήσω εάν υπογράφεται συμφωνητικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα, με έναν – έναν φορέα ή υπογράφεται με το επικεφαλής και τους εταίρους κοινό συμφωνητικό, όπου προσδιορίζονται οι δράσεις που αναλαμβάνει ο καθένας φορέας και ποιος ο προϋπολογισμός του κάθε φορέα;

Δίνουμε τη δυνατότητα να συνταχθεί μία ενιαία σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του φορέα υλοποίησης και των εταίρων του, εφόσον υπάρχει αναλυτική καταγραφή, ανά εταίρο, των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων και των υπόλοιπων όρων που έχει το υπόδειγμα της σύμβασης συνεργασίας. Εναλλακτικά, μπορεί να υπογραφεί συμφωνητικό μεταξύ του φορέα υλοποίησης του έργου και του κάθε εταίρου ξεχωριστά, περιγράφοντας αναλυτικά τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεων που θα αναλάβει ο κάθε οργανισμός, καθώς και τον αντίστοιχο προϋπολογισμό όπως αυτός έχει διαμορφωθεί και υποβληθεί στην πρόταση έργου.