ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής αίτησης για μικρά έργα, το Καταστατικό-Συστατικό Έγγραφο και όλες οι τροποποιήσεις, καθώς και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά Πρωτοδικείου / Ειρηνοδικείου / ΓΕΜΗ μπορούν να είναι σε επικυρωμένα αντίγραφα από δικηγόρο ή πρέπει να είναι επικυρωμένα από το Πρωτοδικείο;

Το καταστατικό  και τα συστατικά έγγραφα με τις τροποποιήσεις τους, καθώς και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά Πρωτοδικείου / Ειρηνοδικείου / ΓΕΜΗ μπορούν να είναι σε αντίγραφα επικυρωμένα από δικηγόρο ή και σε απλά αντίγραφα.