ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Σε ποιο στάδιο θα πρέπει να προσκομιστούν τυχόν προσφορές που αφορούν δαπάνες των δράσεων; Στο στάδιο της αίτησης ή αργότερα, κατά την υλοποίηση του έργου;

Σε περίπτωση που για την κάλυψη δαπανών δράσεων του έργου χρειάζεται η προσκόμιση προσφορών, αυτές ιδανικό θα ήταν  να έχουν ληφθεί από το στάδιο υποβολής της αίτησης, ώστε να είναι πιο ρεαλιστικός ο προϋπολογισμός του έργου. Παρακαλούμε να μην υποβάλετε τις προσφορές μαζί με την αίτηση. Οι προσφορές, ανάλογα με το ύψος των δαπανών, ενδέχεται να πρέπει να προσκομιστούν με τις ενδιάμεσες οικονομικές εκθέσεις.