ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Σε προηγούμενες περιπτώσεις χρηματοδότηση του φορέα μας για υλοποίηση ερευνητικών έργων συμβάσεις που συντάσσαμε για την παροχή υπηρεσίας από επαγγελματία δεν υπάγονταν στο καθεστώς ΦΠΑ. Το ανωτέρω επιβεβαιωνόταν μετά από έλεγχο των ανά περίπτωση ΔΟΥ βάση του συνδυασμού της περ. Β της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2859/2000 με τις Υπ. Αποφ. Σ800/129/ΠΟΛ.68/4-3-1987 και Σ866/139/ΠΟΛ.74/10-3-1987. Δεδομένου του ανωτέρω στο πλαίσιο υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα μπορούμε να μην συμπεριλάβουμε το ΦΠΑ στην κοστολόγηση των επιμέρους υπηρεσιών Προσωπικού;

Αν ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν υπάγεται σε ΦΠΑ για τη δραστηριότητα που θα συναφθεί σύμβαση, δεν υπάρχει λόγος στον προϋπολογισμό να υπολογισθεί ο ΦΠΑ διότι κατά τον έλεγχο των οικονομικών αναφορών από τον διαχειριστή επιχορήγησης αυτό θα αποδειχθεί. Θα πρέπει όμως να είναι απόλυτα βέβαιος ο φορέας για το θέμα του ΦΠΑ διότι εάν εγκριθεί το ποσό επιχορήγησης (σε περίπτωση που το έργο προκριθεί προς υλοποίηση) και εν συνεχεία ζητηθεί το ΦΠΑ (ενώ δεν είχε προϋπολογισθεί), δεν δύναται να γίνει αλλαγή στον προϋπολογισμό του έργου.