ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Σκεφτόμαστε να κάνουμε αίτηση στην πρόσκληση “Ενδυνάμωση Ευπαθών Ομάδων” προτείνοντας κάποια εκπαιδευτική δράση είτε για παιδιά – μαθητές διαπολιτισμικών σχολείων είτε για παιδιά προσφύγων σε κέντρα άτυπης εκπαίδευσης εκτός Αθηνών. Μια τέτοια δράση είναι στο πλαίσιο του αντικειμένου της πρόσκλησης ή αν απευθύνεστε αποκλειστικά σε ενήλικες;

Ο σκοπός αυτής της ανοιχτής πρόκλησης είναι η ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων.

Τα έργα που θα επιλεγούν θα στοχεύουν στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, στην ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων και στη προώθηση της ίσης πρόσβασης στην παιδεία, την υγεία και στην αγορά εργασίας. Ο όρος «ευπαθείς ομάδες» αναφέρεται σε γυναίκες, μειονότητες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και άλλες μη προνομιούχες ομάδες  (ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία, ουσιοεξαρτημένοι, άνεργοι, άστεγοι, κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ (LGBTQI+) κλπ.). Για την αιτία αυτή, αυτές οι στερούμενες των δικαιωμάτων τους ομάδες, συνήθως δεν συμμετέχουν σε πολιτικές διαδικασίες, δεν έχουν αποκτήσει δεξιότητες συνηγορίας (advocacy) ή ελέγχου που απαιτούνται για την εκπροσώπηση ή διασφάλιση των συμφερόντων τους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε έργα που αφορούν Ρομά ή ασυνόδευτους ανήλικους.

Δεν υπάρχει περιορισμός στην ηλικία της ομάδας στόχου αρκεί να εντάσσεται στις ευπαθείς ομάδες.