ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στα παραρτήματα της αίτησης μπορούμε να επισυνάψουμε συνοπτικά (πέραν των δράσεων των τελευταίων ετών) παρουσίαση των δράσεων κάθε φορέα που συμπράττει;

Η προηγούμενη δράση των εταίρων θα πρέπει να αναφέρεται στην σχετική ενότητα (3.3.9) του εντύπου της αίτησης.