ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στα πλαίσια της πρόσκλησης “Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά” θα ήθελα να σας ρωτήσω αν είναι επιλέξιμος εταίρος Δήμος της Αττικής δεδομένου ότι λόγω της φύσης του έχει πολλές νομικές εκκρεμότητες διαφόρων κατηγοριών. Στην περίπτωση που είναι επιλέξιμος τι πρέπει να αναγράφει η προς υπογραφή Υπεύθυνη Δήλωση;

Έκαστος οργανισμός που μετέχει σε μία πρόταση είτε ως φορέας υλοποίησης είτε ως εταίρος, είτε θα δηλώνει στην υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει νομικές εκκρεμότητες (εφόσον δεν έχει), είτε θα αναφέρει ποιες νομικές εκκρεμότητες έχει και τι αφορούν.