ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Στην Ανάπτυξη Ικανοτήτων των ΜΚΟ (capacity building) δικαιολογούνται έξοδα μελέτης και πιστοποίησης Διαχειριστικής Επάρκειας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1459:2008;

Είναι επιλέξιμη δράση εφόσον τεκμηριωθεί ότι συμβάλλει στην αύξηση της οργανωσιακής βιωσιμότητας του φορέα υλοποίησης.