ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Στην ανοιχτή πρόσκληση για την «Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών» είναι υποχρεωτικό να έχουμε εταίρο από ΜΜΕ;

Δεν είναι υποχρεωτικό ο εταίρος να είναι ένα ΜΜΕ παρά μόνο για όσους φορείς επιλέξουν το 3ο παραδοτέο όπου θα πρέπει αν συνεργαστούν με ένα ΜΜΕ για την διεξαγωγή κοινών δράσεων.