ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Στην Ενότητα 12.2 των Οδηγιών, σχετικά με την υλοποίηση του πλάνου επικοινωνίας, αναφέρεται πως: «Οι φορείς υλοποίησης έργων, τα οποία πληρούν τις ακόλουθες 2 προϋποθέσεις, πρέπει να τοποθετήσουν μια πινακίδα σήμανσης στο σημείο κάθε δράσης κατά τη διάρκεια υλοποίησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις επικοινωνίας και οπτικής ταυτότητας του Προγράμματος*: α. έργα των οποίων το συνολικό ποσό επιχορήγησης ξεπερνά τα € 50.000,00 , β. η δράση έχει ως αντικείμενο τη χρηματοδότηση ενός φυσικού αντικειμένου, υποδομής, ή οικοδόμησης. Το αργότερο έως 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση του έργου, οι φορείς υλοποίησης για τα έργα που πληρούν τις ανωτέρω (α) και (β) προϋποθέσεις, θα αντικαθιστούν την πινακίδα με μια μόνιμη αναμνηστική επιγραφή σημαντικού μεγέθους, που θα είναι ορατή σύμφωνα με τις απαιτήσεις επικοινωνίας και οπτικής ταυτότητας του Προγράμματος*.» Αυτό σημαίνει πως όλα τα έργα άνω των €50,000 θα πρέπει να αναρτήσουν πινακίδα και μόνιμη αναμνηστική επιγραφή για το έργο;

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη παράγραφο, για να υπάρχει η απαίτηση τοποθέτησης πινακίδας ή αναμνηστικής επιγραφής, θα πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα και οι δυο προϋποθέσεις (α) και (β).  Δηλαδή, το έργο να έχει λάβει επιχορήγηση μεγαλύτερη των €50,000 και το έργο να αφορά σε φυσικό αντικείμενο, υποδομή ή οικοδόμηση. Για δράσεις στο πλαίσιο των οποίων δεν χρηματοδοτούνται υποδομές ή εγκαταστάσεις, δεν απαιτείται τοποθέτηση πινακίδας ή μόνιμης αναμνηστικής επιγραφής, ακόμη και αν η χρηματοδότηση  ξεπερνά τα €50.000.