ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Στην Ενότητα 9.3 αναφορικά με τις άμεσες δαπάνες του έργου, στο σημείο (6) αναφέρεται ότι: «Δαπάνες που προκύπτουν άμεσα από απαιτήσεις που επιβάλλονται από τη Σύμβαση Επιχορήγησης εκάστου έργου (π.χ. διάχυση πληροφοριών, ειδική αξιολόγηση της δράσης, λογιστικοί έλεγχοι, μεταφράσεις, αναπαραγωγή), συμπεριλαμβανομένων των δαπανών τυχόν οικονομικών υπηρεσιών (ειδικά το κόστος των οικονομικών εγγυήσεων), όπως ορίζονται στην Σύμβαση Επιχορήγησης έργου.» Απαιτούνται οικονομικές εγγυήσεις / εγγυητικές επιστολές από τον φορέα υλοποίησης ή/και τους εταίρους; Και σε ποιο κόστος αναφέρεστε στο σημείο αυτό;

Δεν απαιτείται να προσκομιστούν οικονομικές εγγυήσεις ή εγγυητικές επιστολές από τον φορέα υλοποίησης ούτε από τους εταίρους, επομένως μπορείτε να αγνοήσετε και το ανάλογο κόστος που αναγράφεται στην παράγραφο αυτή.