ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Στην καρτέλα του προϋπολογισμού αναφέρετε ότι στο συνολικό κόστος του προσωπικού πρέπει να υπολογιστεί και το κόστος των εθελοντών. Οι εθελοντές όμως είναι αμισθί συμμετοχή. Τι εννοείτε να συμπεριληφθεί το κόστος τους;

Το πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση που καλύπτει μέχρι ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) των επιλέξιμων δαπανών του προϋπολογισμού του έργου. Η συγχρηματοδότηση θα προσφερθεί από τους φορείς υλοποίησης έργου υπό τη μορφή χρηματικής συνεισφοράς ή συνεισφοράς σε είδος αποκλειστικά με τη μορφή εθελοντικής εργασίας. Για τα μεγάλα και μεσαία έργα, η συνεισφορά σε είδος μπορεί να αποτελέσει μέχρι ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της απαιτούμενης συγχρηματοδότησης.
Για τον υπολογισμό της συνεισφοράς σε είδος, το κόστος για κάθε ώρα εθελοντικής εργασίας ορίζεται κατά περίπτωση, σε συνάρτηση με το είδος της εργασίας. Οι τιμές μονάδας πρέπει να είναι σε συμφωνία με τον συνήθη καταβαλλόμενο μισθό για αυτήν την εργασία και πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ € 4,00 ανά ώρα (όσο το ελάχιστο μεικτό ωρομίσθιο στην Ελλάδα) και € 7,50 ανά ώρα (όσο το κατά μέσο όρο μεικτό ωρομίσθιο στην Ελλάδα), συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών.