ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στην περίπτωση που ένα έργο έχει εταίρους τόσο από την Ελλάδα όσο και από άλλες χώρες, α) Οι συμβάσεις συνεργασίας πρέπει να είναι όλες στην αγγλική γλώσσα ή μόνο η σύμβαση συνεργασίας του φορέα υλοποίησης με τον εταίρο από χώρα εκτός Ελλάδος? β) Χρειάζεται κάποιο άλλο έντυπο να είναι στην αγγλική γλώσσα?

Σύμφωνα με τις Οδηγίες προς Υποψηφίους, ενότητα 8, σε περίπτωση συνεργασίας, η σύμβαση συνεργασίας μεταξύ των Εταίρων μπορεί να υποβληθεί είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα, μόνο εφόσον ο εταίρος έχει έδρα εκτός Ελλάδας.

Σε περιπτώσεις εταίρων εκτός Ελλάδας τα υποστηρικτικά έγγραφα θα πρέπει να υποβάλλονται στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 15 του εντύπου Οδηγίες προς Υποψηφίους.