ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Στην περίπτωση που μια από τις δράσεις οι οποίες σχεδιάζονται για τις ανάγκες του έργου έχει ως αναγκαία προϋπόθεση τη σύσταση Κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης -Κοιν.Σ.Επ.(από τον φορέα υλοποίησης του έργου και τον εταίρο), υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί όσον αφορά αυτό και γενικά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των δράσεων;

Το έργο και  οι δράσεις του πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στις οδηγίες και στην αντίστοιχη πρόσκληση και θα αξιολογηθούν από τους βαθμολογητές των έργων.