ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στην περίπτωση συνεργασίας του φορέα υλοποίησης με εταίρους (κράτος εκτός ΕΟΧ με κοινά σύνορα με την Ελλάδα) είναι απαραίτητο οι εταίροι να έχουν οικονομικό αντικείμενο ή μπορούν τα κόστη τους να καλύπτονται από τον κύριο φορέα υλοποίησης του έργου; Στην περίπτωση που το παραπάνω είναι εφικτό, και ο φορέας υλοποίησης καλύπτει τα κόστη των εταίρων για την υλοποίηση των δράσεων, απαιτείται επιπλέον: i. να γίνει σύμβαση συνεργασίας φορέα υλοποίησης και εταίρου και ii. να υποβληθεί για κάθε εταίρο το σύνολο των υποστηρικτικών εγγράφων που αναφέρονται στην παρ.15, σελ 41-2 του αρχείου Οδηγίες προς υποψηφίους;

Η μόνη δυνατότητα συμμετοχής εταίρου χωρίς δαπάνες σε επιχορηγούμενο έργο, είναι μέσω της παροχής εθελοντικής εργασίας. Διαφορετικά, εφόσον δεν παρέχεται ούτε εθελοντική εργασία, δεν υπάρχει λόγος και τρόπος ύπαρξης και συμμετοχής εταίρου. Αρκεί μια άτυπη συνεργασία μεταξύ των μερών, χωρίς σύμβαση συνεργασίας.

Σε κάθε περίπτωση συνεργασίας θα πρέπει να γίνεται σύμβαση συνεργασίας φορέα υλοποίησης και εταίρου και να υποβληθούν τα υποστηρικτικά έγγραφα.