ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Στην πλατφόρμα ζητούνται οι προϋπολογισμοί 2018 και 2019, στην Αναλυτική Πρόσκληση v3 ζητούνται οι προϋπολογισμοί 2019 και 2020. Ομοίως και για τους απολογισμούς. Τι από τα δύο ισχύει;

Θα πρέπει να υποβληθούν τα πιο πρόσφατα, ήτοι προϋπολογισμοί για τα έτη 2019 και 2020 και οικονομικοί απολογισμοί για τα έτη 2010 και 2019.