ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Στην πρόσκληση αναφέρεται ότι οι επιλέξιμοι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:6) Έχουν διαφανή δομή και αιρετή διοίκηση και λογοδοτούν στα μέλη και τους δωρητές τους. Είμαστε ΑΜΚΕ αλλά το καταστατικό μας δεν προβλέπει διοικητικό συμβούλιο. Είναι επιλέξιμος ο οργανισμός μας;

Για τις ΑΜΚΕ δεν προβλέπεται εκ του νόμου η ύπαρξη ΔΣ ως διοικητικού οργάνου. Η εκλογή ΔΣ είναι στην ευχέρεια των εταίρων της εκάστοτε ΑΜΚΕ. Συνεπώς η μη ύπαρξη ΔΣ δεν συνιστά λόγο μη επιλεξιμότητας / αποκλεισμού του Οργανισμού.