ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Στην πρόσκληση αναφέρεται ότι ” Η πρόσκληση απευθύνεται σε φορείς που έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών (συνολικά ετήσια έσοδα) τουλάχιστον 300.000,00 ευρώ τα οικονομικά έτη 2018, 2019 και 2020 και διαθέτουν ένα πολυετές στρατηγικό πλάνο/πλάνο εργασιών “. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει ο Φορέας μας να έχει ετήσια έσοδα τουλάχιστον 300.000€ για κάθε έτος ξεχωριστά από τα αναφερόμενα έτη 2018,2019, 2020 ή στο σύνολο για την 3ετία αυτή; Εάν δεν πληρούμε αυτή τη προϋπόθεση , αποκλειόμαστε αυτομάτως από την διαδικασία;

Η πρόσκληση απευθύνεται σε φορείς που ο μέσος όρος του συνολικού κύκλου εργασιών τους (συνολικά ετήσια έσοδα) των τριών τελευταίων ετών, ήτοι 2018, 2019 και 2020 ισούται με τουλάχιστον 300.000 €. Για παράδειγμα, αν ένας φορέας για το 2018 έχει κύκλο εργασιών 100.000 ευρώ, για το 2019 έχει 500.000 ευρώ και για το 2020 έχει 400.000 ευρώ, είναι επιλέξιμος.   Αν κάποιος φορέας, για το 2018 έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 100.000 ευρώ, για το 2019 έχει 200.000 ευρώ και για το 2020 έχει 300.000 ευρώ, δεν είναι επιλέξιμος.  Αν ο φορέας δεν πληροί αυτή την προϋπόθεση, δεν είναι επιλέξιμος.