ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Στην πρόσκληση που αφορά στις ευπαθείς ομάδες, μπορούμε να υποβάλουμε ένα σχέδιο που να αφορά δράσεις για περισσότερες από μία ομάδες ευπαθών ομάδων; Π.χ. ΑΜΕΑ και τρίτη ηλικία.

Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων, μπορείτε να σχεδιάσετε ένα έργο που έχει ως ομάδα στόχο παραπάνω από μια ευπαθή ομάδα.