ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Στην πρόσκληση “Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών”, ο δείκτης «Αριθμός ΜΚΟ που έχουν υποστηριχθεί για την διεξαγωγή έρευνας με στόχο την συγκέντρωση στοιχείων για χρήση τους σε δράσεις συνηγορίας, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στη δημόσια συζήτηση» αφορά στον αριθμό άλλων ΜΚΟ που δεν θα είναι εταίροι στο πλαίσιο της αίτησης, αλλά θα προβούν σε διεξαγωγή έρευνας μέσα από τις δράσεις υποστήριξης που θα υλοποιήσει το προτεινόμενο πρόγραμμα; Δηλαδή, ο δείκτης αφορά στον αριθμό άλλων οργανώσεων που δεσμεύονται να διεξάγουν έρευνα χωρίς να συμμετέχουν στον προϋπολογισμό του αιτούμενου προγράμματος;

Σε αυτόν τον δείκτη θα πρέπει να αποτυπώσετε το δικό σας φορέα ως φορέα υλοποίησης καθώς και τους εταίρους σας, δηλαδή μόνο τους φορείς που συμμετέχουν στον προϋπολογισμό του προγράμματος.
Για να μετρήσετε/αποτυπώσετε και άλλες οργανώσεις καθώς και επιπλέον αποτελέσματα του έργου θα σας προτρέπαμε να προσθέσετε επιπλέον δείκτες στο συγκεκριμένο παραδοτέο.