ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Στην πρόταση που ετοιμάζουμε για την πρόσκληση «Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά» έχουμε εξασφαλίσει συνεργασία με μονάδα έρευνας ελληνικού Πανεπιστημίου, η οποία θα συμμετέχει ως εταίρος. Η μονάδα θα πραγματοποιήσει έρευνα στο πλαίσιο του project και θα μας παρέχει επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες, αξιοποιώντας το ακαδημαϊκό και ερευνητικό της προσωπικό. Ένα τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών από τον εταίρο είναι αρκετό στο πλαίσιο του έργου; Επειδή το συνολικό ποσό θα υπερβαίνει τις 20.000 € απαιτείται διαγωνισμός ή διαδικασία συλλογής/αξιολόγησης προσφορών, ακόμη και στην περίπτωση που θεωρείται εταίρος;

Εάν ο φορέας επιθυμεί ο εταίρος να παρέχει και συμβουλευτικές υπηρεσίες στον φορέα και αφού θα απασχοληθεί προσωπικό του φορέα, τότε θα πρέπει το κόστος αυτό να ενταχθεί στις δαπάνες προσωπικού του φορέα. Δεν δύναται εταίρος να παρέχει και υπεργολαβία στον φορέα.

Επιπρόσθετα, οι διαδικασίες προμηθειών ακολουθούνται σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με τα ποσά που ορίζουν οι Οδηγίες προς Υποψηφίους καθώς και η νομοθεσία.