ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Στην σελίδα 14 του αρχείου Οδηγίες-προς-υποψηφίους_Ενίσχυση-της-συμμετοχής-των-πολιτών-στα-κοινά_v3 αναφέρει συγκεκριμένα ότι: Δείκτες προσδοκώμενου αποτελέσματος 1 – Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις με δημόσιους φορείς λήψης αποφάσεων. Πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε με αποτελεσματικό τρόπο τους δείκτες του προσδοκώμενου αποτελέσματος 1 μέσα από την πρόταση μας στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης; Επίσης, ο συνολικός αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις με δημόσιους φορείς λήψης αποφάσεων θα πρέπει να οριστεί κάπου στην αίτηση ή προκύπτει από το άθροισμα των τιμών στόχων για τους δείκτες παραδοτέων στην ενότητα 4.6 Παραδοτέα και Δείκτες παραδοτέων έργου της αίτησης;

Το ερώτημα αφορά διευκρινίσεις σε τιμή παραδοτέων και δεικτών που δεν δύναται να δοθεί.