ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στην σελίδα 48 του ίδιου αρχείου καθώς και στις σελίδες 28 & 29 του αρχείου Έντυπο-αίτησης-μεγάλα-μεσαία-έργα_Ενίσχυση-της-συμμετοχής-των-πολιτών-στα-κοινά_v2 αναφέρει ότι τα υποστηρικτικά έγγραφά που πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση από τον υποψήφιο φορέα υλοποίησης σε περίπτωση που υπάρχουν ένας ή περισσότεροι εταίροι είναι για τον κάθε εταίρο ξεχωριστά: 1. Καταστατικό – Συστατικό Έγγραφο και όλες οι τροποποιήσεις, νομίμως δημοσιευμένα., 2. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ, 3. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ, 4. Σύμβαση συνεργασίας φορέα και εταίρου φορέα υλοποίησης έργου, σε περίπτωση ύπαρξης συνεργασιών (σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρέχεται στο website του Προγράμματος). 5. Οικονομικά στοιχεία: 5.1 Ισολογισμοί των δύο τελευταίων ετών (εκτός αν η οργάνωση έχει ιδρυθεί πιο πρόσφατα). Εάν ο Οργανισμός ελέγχεται από Ορκωτούς Λογιστές, η τελευταία σχετική αναφορά, 5.2 Προϋπολογισμοί των ετών 2019 και 2020 (εκτός αν η οργάνωση έχει ιδρυθεί πιο πρόσφατα), 5.3 Απολογισμοί των ετών 2018 και 2019 (εκτός αν η οργάνωση έχει ιδρυθεί πιο πρόσφατα). Τι πρέπει να υποβληθεί από τα ως άνω υποστηρικτικά έγγραφα σε περίπτωση αλλοδαπού εταίρου (πχ χώρα Νορβηγία) και ιδιαίτερα για τα δικαιολογητικά 2 & 3 ;(φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα) Αν κάποιο από τα ως άνω υποστηρικτικά έγγραφα δεν υπάρχουν από κάποιον από τους συνεργαζόμενους εταίρους από Ελλάδα ή Νορβηγία, την υπεύθυνη δήλωση αιτιολόγησης των τυχών ελλείψεων την υποβάλλει ο υποψήφιος φορέας υλοποίησης ή ο κάθε συνεργαζόμενος εταίρος ξεχωριστά ;

Για αλλοδαπούς εταίρους δεν απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Την Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να τη συμπληρώσει ο αρμόδιος εταίρος και να την προσκομίσει ο φορέας υλοποίησης.