ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Στην υπεύθυνη δήλωση του φορέα υλοποίησης (Παράρτημα 1 της αίτησης), στο σημείο 6 ζητείται να γίνει αναφορά στις πηγές χρηματοδότησης από όπου θα καλυφθεί το ποσοστό ίδιας συμμετοχής στο έργο (συγχρηματοδότηση). Είναι απαραίτητο να αναφέρουμε συγκεκριμένες πηγές από όπου θα καλυφθεί η συμμετοχή ή αρκεί να αναφέρουμε πως θα καλυφθεί από ίδιους πόρους, σύμφωνα με τις υπόλοιπες πηγές χρηματοδότησης της οργάνωσης που αναγράφονται στην αίτηση;

Δεν είναι απαραίτητο να γίνει ονομαστική αναφορά στις πηγές από τις οποίες θα καλυφθεί το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής στο πρόγραμμα. Μπορεί να γίνει επιλεκτική (ενδεικτική) αναφορά ή να αναφέρεται πως θα καλυφθεί από πόρους που έχει αντλήσει ο φορέας (και οι εταίροι, όπου υπάρχουν).