ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Στις άμεσες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής καλεσμένων από άλλες περιοχές της Ελλάδας ή από άλλες χώρες του εξωτερικού;

Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής καλεσμένων που δεν ανήκουν στο προσωπικό του φορέα υλοποίησης ή των εταίρων, από άλλες περιοχές της Ελλάδας ή από άλλες χώρες του εξωτερικού θα μπορούσαν να ενταχθούν στις άμεσες δαπάνες, εφόσον συνδέονται άμεσα με το έργο. Οι δαπάνες αυτές θα πρέπει να περιγράφονται στην αίτηση.