ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Στις οδηγίες προς υποψηφίους στη σελίδα 48 ζητάτε από τους εταίρους (σε περίπτωση συνεργασιών) μόνο τα δικαιολογητικά 1, 5.1, 5.2 και 5,3 ενώ στον πίνακα του εντύπου αίτησης στο παράρτημα 7 ζητούνται και η ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του εταίρου. Τι από τα δύο ισχύει; Η ερώτηση αφορά τόσο εταίρους από Ελλάδα όσο και εταίρους από εξωτερικό. Απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και για τους εταίρους. Τι γίνεται στην περίπτωση των εταίρων από το εξωτερικό;

Η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας είναι υποχρεωτική και για τους εταίρους. Εξαιρούνται οι εταίροι από το εξωτερικό.