ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Στο έντυπο αίτησης, στα υποστηρικτικά έγγραφα του υποψηφίου φορέα υλοποίησης, χρειάζονται οι ισολογισμοί των 2 τελευταίων ετών καθώς και ο απολογισμός του 2020. Η εταιρία μας, υποβάλλει τα σχετικά οικονομικά έγγραφα στις αρμόδιες αρχές τον Μάιο, επομένως, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, δεν θα υπάρχει ισολογισμός, ούτε απολογισμός 2020. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να προσκομίσουμε αντ’ αυτών;

Μπορείτε να προσκομίσετε τα σχετικά έγγραφα για τα δύο τελευταία οικονομικά έτη που έχετε διαθέσιμα. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα καλείστε να υποβάλετε υπεύθυνη δήλωση με τις εν λόγω πληροφορίες.