ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Στο παραδοτέο 3.7 «Παροχή υποστήριξης και υπηρεσιών σε θύματα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων», υπάρχει ο προκαθορισμένος δείκτης «Αριθμός ΜΚΟ που παρέχουν υπηρεσίες σε θύματα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων» με τιμή στόχου 4. Τι έννοια έχει αυτός ο δείκτης; Το έργο να εκπαιδεύσει 4 ΜΚΟ; Να γίνουν κάποιες συναντήσεις εργασίας με άλλες 4 ΜΚΟ; Η έννοια της εκπαίδευσης έχει συνάφεια με το Παραδοτέο 3.4.

Οι τιμές στόχοι αναφέρονται σε όλο το Πρόγραμμα Active citizens fund και περιλαμβάνονται για να παρέχουν στους υποψήφιους φορείς μία γενική εικόνα των δεσμεύσεων του προγράμματος.