ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Στο παραδοτέο «Διεξαγωγή έρευνας με στόχο την συγκέντρωση στοιχείων για χρήση τους σε δράσεις συνηγορίας, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στη δημόσια συζήτηση» και αντίστοιχα στην τιμή στόχο, μπορεί να συμπεριληφθούν επιπλέον δείκτες που θα αφορούν στη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας με αντίστοιχη τιμή στόχο (πχ ημερίδα στην οποία θα συμμετέχουν Χ άτομα ή σύνταξη άρθρου που θα διαβάσουν Χ άτομα);

Ναι, μπορούν να προστεθούν επιπλέον δείκτες ανάλογα με την φύση και την εξέλιξη του έργου. Οι επιπλέον δείκτες θα βοηθήσουν και στην καλύτερη αποτύπωση των αποτελεσμάτων του έργου.