ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Στο παράρτημα 3 “Χρονοδιάγραμμα έργου” καταχωρούνται μόνο οι δράσεις που έχουν καταγραφεί στο πεδίο 4.5. ή γίνεται αναλυτικότερη καταχώρηση; (π.χ. στο χρονοδιάγραμμα θα μπορούσε να καταχωρηθεί η προετοιμασία του προγράμματος).

Στο χρονοδιάγραμμα έργου συνιστούμε να καταγραφούν όλες οι δράσεις που είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν για την ομαλή και επιτυχή υλοποίηση του έργου. Στις δράσεις αυτές πρέπει κατ’ ελάχιστο να συμπεριλαμβάνονται όλες οι δράσεις που έχουν καταγραφεί στην Ενότητα 4.5, αλλά θα σας προτείναμε να συμπεριλάβετε και δράσεις προετοιμασίας ή διαχείρισης του έργου, ώστε να είναι εύκολα και άμεσα αντιληπτό από τους αξιολογητές πως έχετε ένα ολοκληρωμένο πλάνο υλοποίησης.