ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Στο πίνακα των δράσεων που βρίσκεται στο παράρτημα της σύμβασης μεταξύ του φορέα υλοποίησης και του εταίρου, ζητείται να συμπληρωθεί προϋπολογισμός για κάθε δράση. Δεδομένου ότι στο excel του Προϋπολογισμού του έργου δεν υπάρχει καρτέλα για τις δράσεις, πως προτείνετε να κοστολογήσουμε τις δράσεις;

Αυτό είναι εσωτερικό ζήτημα μεταξύ του φορέα και του/ων εταίρου/εων του και αφορά των επιμερισμό των δαπανών που θα γίνει μεταξύ τους για την υλοποίηση των δράσεων του έργου.