ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Στο πλαίσιο ανάπτυξης του δικτύου, είναι επιλέξιμη δαπάνη η ενοικίαση χώρου για να στεγάσει γραμματεία; Είναι επιλέξιμες ως άμεσες δαπάνες τα πάγια (νερό, ρεύμα, ίντερνετ);

Σύμφωνα με τις οδηγίες στη σελίδα 33, οι εν λόγω δαπάνες μπορούν να προϋπολογιστούν ως έμμεσες. Επιλέξιμες έμμεσες δαπάνες είναι όλες οι επιλέξιμες δαπάνες που δεν μπορούν να προσδιοριστούν από τον φορέα υλοποίησης του έργου ή τον εταίρο του ως συνδεόμενες άμεσα με το έργο, αλλά μπορούν να αναγνωρισθούν, να προσδιοριστούν και να δικαιολογηθούν από το λογιστικό τους σύστημα ως πραγματοποιηθείσες δαπάνες σε άμεση σχέση με τις επιλέξιμες άμεσες δαπάνες του έργου. Δεν μπορούν να περιλαμβάνουν επιλέξιμες άμεσες δαπάνες. Οι έμμεσες δαπάνες αποτελούν μια δίκαιη κατανομή /αναλογία των γενικών εξόδων του φορέα υλοποίησης του έργου ή του εταίρου του.