ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Στο πλαίσιο των δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων, είναι δυνατή η πρόσληψη λόγου χάρη υπεύθυνου επικοινωνίας, ο/η οποίος/α θα σχεδιάσει αλλά και θα υλοποιήσει το πλάνο βελτίωσης της επικοινωνίας, απασχολούμενος/η ταυτόχρονα για τις τρέχουσες ανάγκες της επικοινωνίας του φορέα υλοποίησης;

Στο πλαίσιο των δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων, επιλέξιμες δαπάνες αφορούν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του φορέα υλοποίησης. Εάν στοιχειοθετήσετε επαρκώς την συμβολή του/της υπεύθυνου/ης επικοινωνίας στης επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, και αιτιολογήσετε επαρκώς το πώς η συγκεκριμένη χρηματοδότηση θα έχει και μακροπρόθεσμα οφέλη για τον οργανισμό, ακόμα και μετά το πέρας της χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος ACF, τότε η δαπάνη αυτή μπορεί να προταθεί για χρηματοδότηση μέσω των δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων.