ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Στο πλαίσιο των Δράσεων Ανάπτυξης Ικανοτήτων, η οργάνωση μας ενδιαφέρεται να βελτιώσει την οικονομική βιωσιμότητα της με τη αναδιοργάνωση του πωλητηρίου του μουσείου. Είναι επιλέξιμη δαπάνη ο απαραίτητος εξοπλισμός του πωλητηρίου (προθήκες κλπ);

Εφόσον η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μέρος της στρατηγικής σας για ενίσχυση των διαφόρων πηγών της χρηματοδοτικής σας βάσης, η δαπάνη για τον εξοπλισμό του πωλητηρίου θα μπορούσε να είναι επιλέξιμη. Όλα αυτά όμως (στρατηγική και δράσεις) θα πρέπει να αναλύονται λεπτομερώς και να τεκμαίρονται στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης.