ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Στο τμήμα 1.1 της αίτησης στην περίληψη του έργου υπάρχει ένα υποερώτημα στο οποίο ζητείται να αναφερθούν τα μέλη που απαρτίζουν το δίκτυο. Επομένως, η πρόταση θέλετε να περιλαμβάνει ένα υπάρχον δίκτυο ή τη δημιουργία ενός καινούργιου δικτύου; Στόχος της πρότασης που θα υποβάλουμε, είναι να δημιουργήσουμε ένα νέο δίκτυο, εφόσον λάβουμε τη χρηματοδότηση. Ωστόσο δεν προϋπάρχουν τα μέλη του δικτύου.

Σύμφωνα με την πρόσκληση ένα επιλέξιμο έργο μπορεί να αφορά δράσεις δικτύωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων ενός υπάρχοντος δικτύου ή ενός υπό διαμόρφωση νέου δικτύου.

Και στις δύο περιπτώσεις ο αιτών οφείλει να γνωρίζει πόσοι και ποιοι φορείς θα το αποτελούν. Συνεπώς στην ερώτηση 1.1. της αίτησης χρειάζεται να καταγραφούν οι φορείς που θα συμμετέχουν στο νέο δίκτυο. Η πρόταση οφείλει να περιγράφει λεπτομερώς τους φορείς – μέλη που θα συνθέσουν το Δίκτυο, καθώς και τις δράσεις δικτύωσης που θα αναπτύξουν από κοινού.