ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Στον ορισμό των ΜΚΟ που δίνεται στην Ενότητα 2.2.1 αναφορικά με τους επιλέξιμους φορείς υλοποίησης, γίνεται αναφορά σε «Μη κερδοσκοπικές, εθελοντικές οργανώσεις […]». Αυτό σημαίνει πως οργανώσεις που έχουν αμειβόμενο προσωπικό ή που δεν απασχολούν εθελοντές, δεν είναι επιλέξιμες ως φορείς υλοποίησης;

Οργανώσεις που απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό ή που δεν απασχολούν καθόλου εθελοντές, είναι επιλέξιμοι φορείς υλοποίησης – αρκεί να πληρούν και όλα τα υπόλοιπα κριτήρια όπως αυτά αναγράφονται στην Ενότητα 2.2.1.